De wijkgemeente Oranjekerk, Rotterdam Noordrand - 2023

 

Inleiding

In de Oranjekerk, midden in het Rotterdamse Kleiwegkwartier, heeft  een kleine  PKN geloofsgemeenschap haar thuisbasis. Dit gebouw kent een lange historie, begonnen als Hervormde Kerk in het jaar 1934. In de tachtiger jaren kwam er een samenvoeging met de leden van Gereformeerde Nassaukerk uit dezelfde wijk. 

De Oranjekerkwijkgemeente maakt nu deel uit van de Protestantse gemeente Noordrand Rotterdam. 

Met ingang van september 2018  heeft ook het pioniersproject Noorderlicht-Oranjekerk  haar thuisbasis gevonden in het kerkgebouw Oranjekerk. Deze pioniersgemeente wordt gevormd door merendeel jonge gezinnen. Zij is missionair actief in het Kleiwegkwartier.

Beide vormen van kerk-zijn ontwikkelen zich tot nu toe naast elkaar; er is goed overleg op bestuurlijk niveau, op andere terreinen is ad hoc samenwerking.

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Als Oranjekerkgemeente willen we, geleid door de Heilige Geest, leven vanuit Gods liefde in Jezus Christus en deze liefde uitdragen. Met het oog daarop oefenen we ons in

* de omgang met God en het volgen van Jezus Christus

* de dienst aan elkaar door te bouwen aan onderlinge verbondenheid

* het in woord en daad getuigen zijn van Jezus Christus in buurt en samenleving.

Jaartekst 2023Privacyprotocol steaming kerkdiensten op internet

Filippenzen 4: 6-7 (NBV)

Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

 

Profiel van onze gemeente

De wijkgemeente van de Oranjekerk is een actieve, kleine geloofsgemeenschap. We geven in alle bescheidenheid gehoor aan onze roeping om hier en nu gemeente van Jezus Christus te zijn. Afgelopen decennia is er een geleidelijke teruggang van actieve gemeenteleden. Dit heeft een doorwerking gekregen op de omvang en de samenstelling  van betrokken leden. Naar de zondagse diensten komen tussen de dertig en veertig mensen, vooral van boven de vijftig. Met bijzondere diensten is de samenstelling gevarieerder.

Sinds september 2022 heeft de gemeente weer een nieuwe predikant, ds. Louis Krüger uit Barendrecht. Ds.Krüger is met emeritaat en heeft zich geroepen gevoeld om voor de komende twee jaar onze herder en leraar te willen zijn. Hier zijn we erg dankbaar voor.

De kerkenraad is met 7 leden klein. Er ligt veel werk op weinig schouders. Er is behoefte aan meer denkkracht in de kerkenraad.

De wijkgemeente richt zich op drie kerntaken:

*     Het vieren van een wekelijkse eredienst in de Oranjekerk

*     Het pastoraal omzien naar elkaar

*     Het vormgeven aan diaconaal-missionaire presentie in de wijk

Daarnaast zoeken we de samenwerking met het Noorderlicht - Oranjekerk daar waar wenselijk voor beide gemeenten. Zo hebben de gemeenteleden van het Noorderlicht de coördinatie en voor een groot deel de mankracht gelevert voor de Bazaar die recent is georganiseerd. In de zomerperiode vieren we een 4 tal erediensten gezamenlijk.

*    Eredienst

  De diensten worden live uitgezonden en zijn terug te kijken op Kerkdienstgemist.nl.  Het aantal luisteraars / kijkers ligt hoger dan voor corona. Hierdoor wordt er vaker vanuit huis de eredienst meegekeken. We hebben een privacyprotocol streaming kerkdiensten. Zie kopje kerkdiensten op de homepage.

Er komen ongeveer 30 betrokken mensen samen in de zondagse eredienst. Binnen het liturgisch kader is er ruimte voor gevarieerde inhoud en vormgeving.

 Er wordt veelal gezongen uit het Nieuwe Liedboek, begeleid door orgel of piano. Er is ook ruimte voor liederen uit andere bundels. 

De gemeente heeft al tientallen jaren ook geregeld diensten met een speelsere uitvoering.

Elke zondag is er koffie en thee na de dienst en ruimte voor ontmoeting.