Profielinvulling voor de vacature voor de wijkgemeente Oranjekerk (0,5 fte) – 2022 voor twee jaar.

Het geschetste profiel van de wijkgemeente, met zijn nadruk op beraad op de toekomst van de kerk en op ondersteuning van de kerkenraad leidt tot een sterke voorkeur voor invulling van de vacature door een kerkelijk werker.

 

Wij zoeken een kerkelijk werker:

* die de kerkenraad ondersteunt en adviseert rond de vele aandachtvelden. Daarbij valt ook te denken aan extra toerusting van ambtsdragers in de vorm van training voor sturing aan een geloofsgemeenschap en aan praktische invulling van ambtsdragerstaken.

* die leiding kan geven aan het veranderingsproces waarin we als kleiner wordende gemeente nu zitten: hoe kunnen we lichter kerk zijn?

* die goede contacten onderhoudt met de collega van de in hetzelfde gebouw kerkende pioniersgemeente Noorderlicht-Oranjekerk. Ook onderzoekt hij/zij de samenwerkingsmogelijkheden op verschillende terreinen met deze Pioniersgemeente en geeft ondersteuning in het realiseren ervan.

* die een keer per maand voorgaat in de zondagse erediensten van de wijkgemeente. Hij / zij weet daarbij de Bijbelse boodschap op pakkende wijze te vertalen naar het hier en nu.
Op die dagen is hij / zij aanspreekbaar aanwezig bij ontmoetingsmomenten na de dienst.

* die de gemeente meeneemt in haar verlangen om zich in te zetten voor missionair-diaconale projecten. Te denken valt aan het organiseren van gespreksavonden rond (geloofs-)thema’s voor de buurt, of het meewerken aan diaconale projecten in samenwerking met omringende wijken.

Persoonlijkheidskenmerken en gaven
• Een persoonlijk, levend geloof
• Meelevend lid van de PKN
• Heeft leidinggevende kwaliteiten
• Kan goed luisteren naar oud en jong.
• Is missionair gericht
• Is communicatief vaardig
• Is doortastend, kan snel tot de kern komen
• Heeft ervaring in een kleinere gemeente, bij voorkeur in een stedelijke omgeving

 
Er is een pastoraal ondersteuner aanwezig voor gemiddeld acht uur per week.

Het komend half jaar zal een predikant van een buurgemeente voor gemiddeld acht uur per week o.a. een plan van aanpak opstellen met het oog op de jeugd en de ouders van de gemeente.
De catechisatie voor de jeugd is een gezamenlijk project met 2 andere wijkgemeenten van de
Noordrandgemeente.