Samenvatting Jaarrekening 2019 Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand

Aan de leden van onze (wijk)gemeente(n)

Altijd weer spannend als we in het voorjaar met het team van kerkrentmeesters en de werkers op het kerkkantoor de werkzaamheden opstarten voor de samenstelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar.

De laatste jaren waren we gewend geraakt aan een negatief resultaat en dat werd het over 2019 ook weer met een tekort van €. 188.682. Dat tekort afgezet tegen een begroot van verlies van €. 236.286 valt mee is een logische reactie. Als we daarbij dan ook betrekken dat we in 2019 het laatste deel van de restauratie van de keldergraven hebben afgeschreven en flink wat extra kosten moesten maken wegens personele omstandigheden op het kerkkantoor dan hebben we feitelijk een goed financieel jaar achter de rug.
Positieve factoren waren o.a. dat de ledenbijdragen iets minder snel achteruit gingen dan gedacht en dat in 2019 ook een fors bedrag aan Legaten en Erfenissen werd ontvangen van ruim boven de €. 100.000, welk bedrag conform de richtlijnen rechtstreeks bij de (wijk)vermogens werd bijgeschreven en dus niet in het vermelde resultaat zit. De verhoging van de pastoraatkosten is een gevolg dat in 2019 (bijna) alle predikantsplaatsen weer effectief waren ingevuld.
Zie voor de verdere verschillen tussen 2019 en 2018 onderstaand overzicht of vraag de totale jaarrekeningset 2019 aan, waarin alles tot in detail is uitgewerkt.

                                                      

Opbrengst uit belegd vermogen en huurinkomsten,alsmede resultaat begraafplaats inkomsten uitgaven
  2019 2018
opbrengst belegd vermogen (rente + dividend) 68.865 62.080
bankkosten en beleggingskosten -6.591 -5.888
opbrengst verhuurd onroerend goed Riesmeijer 382.102 369.606
alle lasten + extra restauraties onr. goed Riesmeijer -382.755 -369.60
exploitatie  opbrengst  begraafplaats 76.824 174.647
afschrijving restauratie keldergraven -80.240 -155.119
     
netto overschot uit vermogen & begraafplaats 58.205 75.720

 

Exploitatie kerkelijke inkomsten en uitgaven inkomsten uitgaven
  2019 2018
(zalen)verhuur kerkgebouwen/pastorieën 300.407 269.289
lasten en onderhoud kerkgeb./pastorieën -203.729 -279.043
onttrekking aan (onderh.) voorzieningen 90.327 169.633
toevoeging aan (onderh.) voorzieningen -63.648 -135.947
AKB, najaars actie, collecten, giften 644.143 659.937
overige opbrengsten 188.755 171.535
pastoraat (predikanten /past. bijstand) -574.521 -504.599
personeel (kosters /organisten/ adm.) -418.126 -349.297
administratie-& beheerkosten -64.602 -61.556
erediensten, jeugd en toerusting -57.944 -51.347
overige lasten -87.948 -84.190
     
netto tekort `kerkelijke`inkomsten/uitgaven -246.887 -195.585
gesaldeerd netto verlies geheel Noordrand -188.682 -119.865

                  


Onttrekkingen aan Reserves/Voorzieningen worden geboekt als baten en gaan direct ten laste van het daarvoor gereserveerde vermogen. Toevoegingen aan Reserves/Voorzieningen zijn nieuwe reserveringen ten laste van de exploitatie.

Voornoemde bedragen betreffen het geheel van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand, exclusief de Diaconie. Over de financiële gang van zaken in uw eigen wijkgemeente wordt u afzonderlijk geïnformeerd door uw wijkkerkrentmeesters.

Op het moment van de aanlevering van dit artikel dient de Algemene Kerkenraad deze jaarrekening nog vast te stellen, mogelijk zal dit via een video-bijeenkomst worden afgehandeld. Ook de accountant dient deze jaarrekening nog te controleren. Waarschijnlijk zal dat door de coronabeperkingen digitaal moeten plaatsvinden.

Vanwege dezelfde genoemde beperkingen kan er voorlopig geen bezoek worden ontvangen op het kerkkantoor aan de Kerkdreef om daar de jaarrekening in te zien.
Voor vragen of nadere informatie kunt u daarom bellen naar de heer naar J.N. Rijzinga, penningmeester van het college, tel. 010-4228877, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Desgewenst zenden wij u de complete jaarrekening per email of via de post toe.
J.N. Rijzinga,
penningmeester (centraal) College van Kerkrentmeesters

 

PS Dit is de laatste keer dat ik de publicaties zal verzorgen van de jaarrekeningen, de begrotingen en eventuele andere financiële berichten. Na bijna 28 jaar zal ik per 1 juli a.s. mijn taken overdragen aan de heer W.J. de Jong (Hillegonda wijkgemeente)
Het was een boeiende periode, waarin veel is gebeurd o.a. de fusie van 4 voormalige kerkgenootschappen in de nieuwe Prot. gemeente Rotterdam-Noordrand in 2007.
Ik zal daar zeker met veel plezier aan blijven terugdenken.